กิจกรรมเสวนา Global MegaTrend for Environmental Management


Circular Economy for Environmental Management

กิจกรรมเสวนา Global MegaTrend for Environmental Management
จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในหัวข้อ Circular Economy for Environmental Management
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564
โดยมีวิทยากร 2 ท่าน
– คุณเฉลิมพล ฮุนพงษ์สิมานนท์
Circular Economy Business Director, SCG Chemicals, SCG PLC
– ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒน์ชัย
ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)