โครงสร้างบริหาร

ระบบโครงสร้างและการบริหารจัดการของศูนย์ฯ ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

อ.ดร. วิน ไตรวิทยานุรักษ์
Lecturer Win Trivitayanuruk, Ph.D.
Email: win.t@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

รศ.ดร. มนัสกร ราชากรกิจ
Assoc. Prof. Manaskorn Rachakornkij, Ph.D.
Email: manaskorn@gmail.com

รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

รศ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
Assoc. Prof. Dao Suwansang Janjaroen, Ph.D.)
Email: daosjanjaroen@gmail.com

คณะกรรมการบริหาร

รศ.ดร. เขมรัฐ โอสถาพันธุ์
Assoc. Prof. Khemarath Osathaphan, Ph.D.
Email: khemarath.o@chula.ac.th

คณะกรรมการบริหาร

รศ.ดร. ตะวัน ลิมปิยากร
Assoc. Prof. Tawan Limpiyakorn, Ph.D.
Email: tawan.l@chula.ac.th

คณะกรรมการบริหาร

รศ.ดร. ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล
Assoc. Prof. Patiparn Punyapalakul, Ph.D.
Email: p_patiparn@yahoo.com

คณะที่ปรึกษา

ผศ.ดร. ชัยพร ภู่ประเสริฐ
Asst. Prof. Chaiyaporn Puprasert, Ph.D.
Email: chaiyaporn.p@chula.ac.th

คณะที่ปรึกษา

รศ.ดร. สุธา ขาวเธียร
Assoc. Prof. Sutha Khaodhiar, Ph.D.
Email: sutha.k@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

นางสาวรามนรี เนตรวิเชียร
Ms. Ramnaree Netvichien
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
Email: ramnaree.ne@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

นางสาวชนัญญา เพิ่มชาติ (จิ๊บ)
Ms. Chanunya Permchati (Jib)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7
Email: Chanunya.P@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

นางสาวปภิญญา คุ้มครองสุข
Ms. Papinya Khumkrongsuk
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
Email: pum.papinya@gmail.com