คณะกรรมการจัดหาทุน

คณะกรรมการจัดหาทุน

พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ สุดใจ จำปา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ กรรมการ
ดร.สุบิน ปิ่นขยัน กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม กรรมการ
คุณชยันต์ ศาลิคุปต กรรมการ
คุณอนันต์ วงศ์พาณิช กรรมการ
คุณเกษม จันทร์น้อย กรรมการ
คุณพินิต ผลพิรุฬห์ กรรมการ
คุณสันติ สมบูรณ์วิบูลย์ กรรมการ
คุณกิตติ วิสุทธิรัตนกุล กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์กนก สรเทศน์ กรรมการ
คุณขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร กรรมการ
ดร.สมบูรณ์ ศุขสารท กรรมการ
คุณศุภชัย รักพานิชมณี กรรมการ
คุณเชิดศักดิ์ วิทูราภรณ์ กรรมการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ลิมปิยากร กรรมการ
อาจารย์ ดร.เจนยุกต์ โล่ห์วัชรินทร์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เขมรัฐ โอสถาพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ
คุณกาญจนา ศุภวิริยกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คุณดวงพร พิสนุแสน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คุณวิภาพรรณ ปิ่นแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คุณมโนทัย ศรีละออ ผู้ช่วยเลขานุการ