Road map

1

จัดตั้งผู้บริหาร คณะกรรมการ และคณะที่ปรึกษา
2

เริ่มดำเนินงาน

  • กำหนด Missions ของศูนย์
  • วางแผนกิจกรรมเร่งด่วน เช่น การประชาสัมพันธ์และเปิดตัวศูนย์ ผลิตบทความและคลิปวีดิโอ
  • ฝึกอบรมบุคคลากรภายใน

3

ดำเนินงาน

  • การสร้างความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ
  • จัดฝึกอบรม บริการตรวจวัด
  • สร้างความร่วมมือกับสถาบันวิจัยในประเทศและต่างประเทศ
  • ดำเนินงานตามแผน
  • ประเมินผลงาน

วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานวิจัยขั้นสูงด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่สามารถตรวจวัดมลพิษต่างๆในน้ำ ดิน และอากาศ ทำให้สามารถเสนอวิธีแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อน ได้ตรงประเด็นและมีประสิทธิผล”

ยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดเครื่อข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐและภาคสังคมในการกำหนดนโยบายด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และต่อภาคเอกชน ลดช่องว่างสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย