ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องมือ

Orbitrap LC-MS/MS

ข้อมูลติดต่อ

กมลวรรณ มีสุวรรณ์

E-mail  kamonwan.msw@gmail.com

Tel. 0875059970

ICP-QMS

ข้อมูลติดต่อ

กมลวรรณ มีสุวรรณ์

E-mail  kamonwan.msw@gmail.com

Tel. 0875059970

FT-IR microscope spectrometer

ข้อมูลติดต่อ

เทียนชัย มังคลาด

E-mail        tianchai.m@chula.ac.th

Tel. 0992766240

BET

ข้อมูลติดต่อ

เทียนชัย มังคลาด

E-mail        tianchai.m@chula.ac.th

Tel. 0992766240

TOC

ข้อมูลติดต่อ

เทียนชัย มังคลาด

E-mail        tianchai.m@chula.ac.th

Tel. 0992766240