เครื่องมือวิเคราะห์

เครื่องมือวิจัยที่จัดซื้อและติดตั้งเรียบร้อย

1. เครื่องแยกสารด้วยของเหลวและวิเคราะห์โดยขนาดของมวล
บริษัท Sci Spec Co., Ltd.
ยี่ห้อ Thermo Scientific
รุ่น Q Exactive™ Focus MS, UltiMate™ 3000 RSLC System
เครื่องวิเคราะห์ค้นหาและวัดความเข้มข้นของสารอินทรีย์แบบเจาะจง (targeted) และไม่เจาะจง (non-targeted) ในระดับ 0.1 ppb ใช้ในการศึกษาศักยภาพการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ และศึกษาสารตกค้างจากยาปฏิชีวนะ ฮอร์โมน และสารมลพิษกำเนิดใหม่อื่นๆในสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

2. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโดยการตรวจวัดมวลของไอออน
บริษัท Sci Spec Co., Ltd.
ยี่ห้อ Thermo Scientific
รุ่น iCAP RQ MS
เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของธาตุต่างๆ ในตัวอย่างประเภทของเหลว โดยมีระบบนำส่งสารตัวอย่างเข้าสู่พลาสมาความร้อนสูงเพื่อทำให้เกิดเป็นไอออน นำไอออนของไอโซโทปต่างๆ เข้าสู่เครื่องวิเคราะห์มวลไอออน หรือ แมสสเปกโตรมิเตอร์ สามารถตรวจวัดความเข้มข้นของสารอนินทรีย์ และโลหะหนักในน้ำทะเล (high matrix ~25% NaCl) น้ำผิวดิน ตะกอน ดิน อาหาร กากอุตสาหกรรม ในระดับความเข้มข้นน้อยมากส่วนในล้านล้านส่วน (parts per trillion, ppt)

3. GC-ECD

บริษัท Agilent Technologies (Thailand) Co.,Ltd.
ยี่ห้อ Agilent
Model 7890B
สามารถแยกและวิเคราะห์องค์ประกอบของ กลุ่มสารประกอบอินทรีย์ที่สามารถระเหยได้ ชนิด Volatile Organic Compounds (VOCs) และ Semi Volatile organic compounds ที่มีความไวต่อสัญญาณ (sensitivity and selectivity) อาทิ สารประกอบกลุ่ม Halogenated Hydrocarbons, Haloacetic acids (HAAs), Organochlorine Pesticides, Herbicides และ Anhydrides ซึ่งสามารถวิเคราะห์ ได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

4. เครื่องวิเคราะห์สารปรอทอัตโนมัติ
บริษัท Coax group Corporation Ltd.
ยี่ห้อ Nippon Instruments Corporation
รุ่น MA-3000
สามารถใช้ทดสอบปรอทในอาหารสัตว์ วิเคราะห์สารปรอทในตะกอน น้ำเสีย น้ำทะเล ปัจจุบันดำเนินโครงการให้บริษัทเอกชนเพื่อตรวจสอบระดับของการปนเปื้อน

5. TOC-L analyzer
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
ยี่ห้อ Shimadzu
รุ่น TOC-L
ใช้วิเคราะห์ค่าการวัดสารอินทรีย์คาร์บอนและไนโตรเจนทั้งหมดในน้ำตัวอย่าง

  • ใช้ในการควบคุมกระบวนการบำบัดน้ำเสีย หรือการรีไซเคิลน้ำบริสุทธิ์สูง (Ultrapure water recycling) 
  • ใช้ในการควบคุมคุณภาพ เช่น อุตสาหกรรมน้ำดื่ม อุปกรณ์ผลิตน้ำประปา

6. BET analyzer
บริษัท Micromeritics Instrument Corporation
ยี่ห้อ Micromeritics
รุ่น TriStar II plus
ใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่ผิวและการกระจายของรูพรุน ปริมาตรของรูพรุน สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการวิจัย การศึกษา และการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม สามารถใช้กับงานทางด้าน Pharmaceuticals, Ceramics, Activated Carbons, Carbon Black, Catalyst, Paints and Coatings, Projectile Propellant, Medical Implants, Electronics, Cosmetics, Aerospace, Geoscience, Nanotubes, Fuel Cells เป็นต้น

7. เครื่องวัดขนาดอนุภาค ความต่างศักย์บนผิวอนุภาค และน้ำหนักโมเลกุล (Particle size, Zeta potential and molecular weight analyzer)
บริษัท Omega Scientific (Thailand) Co.,Ltd.
ยี่ห้อ Microtrac
รุ่น Nanotrac Wave II
เครื่องมือวัดขนาดอนุภาค ที่ช่วงขนาดอนุภาคตั้งแต่ 0.8 นาโนเมตร ถึง 6.5 ไมโครเมตร ความต่างศักย์บนผิวอนุภาค ในช่วง -200 ถึง + 200 มิลลิโวลต์ และน้ำหนักโมเลกุล ในช่วง 300 Da ถึง 20 MDa ในสารตัวอย่างคอลลอยด์ อีมัลชั่น โปรตีน และพอลิเมอร์ในระดับนาโน โดยใช้หลักการ Dynamic Light Scattering (DLS) ภายใต้การเคลื่อนที่ของอนุภาคตลอดเวลาแบบบราวน์เนียน (Brownian Motion)

8. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง (Realtime – PCR)
บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด
ยี่ห้อ Bio-Rad
รุ่น CFX96 Optics Module
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในปฏิกิริยาโพลีเมอเรสพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง (Real time Polymerase Chain Reaction (Real-time PCR) หรือ quantitative Polymerase Chain Reaction  (qPCR) ) คือ กระบวนการขยายเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมจาก DNA ที่ต้องการศึกษา โดยใช้ดีเอ็นเอต้นแบบ (Primer) 1 คู่ ร่วมกับตัวตรวจจับ (probe) ที่ถูกออกแบบเป็นสายสั้นๆ ให้มีความจำเพาะเจาะจงกับเชื้อเป้าหมายที่ต้องการตรวจ ดำเนินการด้วยวงจรของระดับอุณหภูมิต่างๆ ที่กำหนดในเครื่อง Real-time PCR สำหรับ probe มีการติดสี Fluorescence ซึ่งเป็นตัวตรวจจับผลของ PCR product ที่เกิดขึ้น โดยเครื่องมือนี้มีความถูกต้องและแม่นยำสูง

9. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ (Centrifuge)
บริษัท Eppendorf (Thailand) Co., Ltd.
ยี่ห้อ Eppendorf
รุ่น 5804 R
ใช้สำหรับเร่งการตกตะกอนของอนุภาคที่ไม่ละลายออกจากของเหลวหรือใช้แยกของเหลวหลาย ๆ ชนิดที่มีความถ่วงจำเพาะต่างกันออกจากกัน สามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันเพื่อกำจัดของเหลวส่วนเกินออกจากองค์ประกอบของน้ำมันซึ่งเป็นการเพิ่มคุณภาพ ใช้ในขั้นตอนเพื่อแยกตะกอน ปัจจุบันดำเนินโครงการให้บริษัทเอกชน

10. ตู้กรองอากาศสะอาดแบบเป่าลมในแนวดิ่ง
บริษัท ไอโครเทค จำกัด
ยี่ห้อ ESCO
รุ่น SCR-2A1
ใช้เมื่อเตรียมตัวอย่างในสภาวะปลอดการปนเปื้อนทางชีวภาพ ปัจจุบันดำเนินโครงการให้บริษัทเอกชน

11. ตู้ปลอดเชื้อ class II
บริษัท ไอโครเทค จำกัด
ยี่ห้อ ESCO
รุ่น AC2-4S8-NS
ใช้เมื่อเตรียมตัวอย่างในสภาวะปลอดการปนเปื้อนทางชีวภาพที่มีความเสี่ยงสูง ปัจจุบันดำเนินโครงการให้บริษัทเอกชน

12. เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง
บริษัท Bang Trading 1992 Co., Ltd.
ยี่ห้อ Thermo Scientific
รุ่น MicroPure UV (18 Mohm) และรุ่น Pacific TII 12UV (15 Mohm)
ใช้เตรียม Standards สำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น ด้าน Molecular biology, Ion Chromatography, Electrophoresis, HPLC

แผนการจัดซื้อเครื่องมือวิจัย (ปีงบประมาณ 2563)

1. Micropore BET analyzer
ใช้วิเคราะห์สมบัติทางพื้นผิวและความพรุนของวัสดุดูดซับ ปัจจุบันดำเนินโครงการพัฒนาวัสดุดูดซับกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

2. Micro FTIR spectrometer
วิเคราะห์ชนิด Particle ซึ่งมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ชนิดของ Microplastic ใช้ในโครงการกับบริษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติก