ประวัติศูนย์

ในเดือนสิงหาคม 2561 มูลนิธิอรุณ สรเทศน์ ได้ร่วมมือกับสมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการโครงการจัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์”

โดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในระดับโลก มีเครื่องมือวิจัยด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงอย่างครบครัน สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพตอบโจทย์ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ ผลิตงานวิจัยและงานวิชาการที่มีผลกระทบในระดับนานาชาติ และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ อดีตอธิการบดี อดีตคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ก่อตั้งภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สรุปที่มาของศูนย์

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ผ่านการระดมทุนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้ท่านอาจารย์ อรุณ สรเทศน์ ผู้ก่อตั้ง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (สุขาภิบาล) / วิศวกรรมสำรวจ ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้ทุนประเดิมจากมูลนิธิอรุณ สรเทศน์ จำนวน 5 ล้านบาท ปัจจุบันศูนย์ความเป็นเลิศฯมีเป้าหมายหลักได้แก่ เป็นหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูง เทียบเคียงกับห้องปฏิบัติการฯในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและสิงค์โปร์ เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานที่อ้างอิงได้ และส่งเสริมกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ 3 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมอาหารและสุขภาพ และอุตสาหกรรมพลังงานและอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งเป็นหน่วยงานวิชาการที่เป็นกลางที่จะช่วยยุติหรือลดข้อขัดแย้งให้แก่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ที่มีความเข้าใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ศูนย์ความเป็นเลิศฯพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และพร้อมด้วยเครื่องมือวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อมขั้นสูง ท้ายที่สุดโครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมและผลักดันงานวิจัย เพื่อให้จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ใน 50 ของโลกด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาที่ยั่งยืน