มูลนิธิอรุณ สรเทศน์

คณะกรรมการมูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ (ประจำปี 2561-2565)

นายวีระวัฒน์ ชลายน ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล รองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ สุดใจ จำปา กรรมการ
นางขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร กรรมการ
นายอนันต์ วงค์พานิช กรรมการ
นายชยันต์ ศาลิคุปต กรรมการ
นายวิบูลย์ คูหิรัญ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม กรรมการ
นายสันติ สมบูรณ์วิบูลย์ กรรมการ
นายวุฒิชัย สัตยพานิช กรรมการ
นายเกษม จันทร์น้อย กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ กรรมการ
นายกิตติ วิสุทธิรัตนกุล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เขมรัฐ โอสถาพันธุ์ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม กรรมการ
ผู้ช่วยศาตตราจารย์ ทันตแพทย์ กนก สรเทศน์ กรรมการและเหรัญญิก
นายพินิต ผลพิรุฬห์ กรรมการและเลขาธิการ
นางกาญจนา ศุภวิริยกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

ประวัติการก่อตั้งมูลนิธิ อรุณ สรเทศน์

หลังจากท่าน ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ หายป่วยจากการเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในประมาณปี พ.ศ. 2534 นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านกลุ่มหนึ่ง จึงดำริที่จะร่วมกันสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ ให้เป็นที่ได้รำลึกถึงพระคุณด้วยความกตัญญูกตเวทีตาต่อท่าน อาจารย์อรุณ สรเทศน์ ที่เคารพรักอย่างยิ่ง และเพื่อเชิดชูชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านอาจารย์อรุณ สรเทศน์ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วิชาการวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศชาติอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น คณะศิษย์กลุ่มนั้น จึงได้ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการอำนวยการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัย ดร.อาณัติ อาภาภิรมย์ เป็นนายกสมาคมฯ และคุณพงษ์ศักดิ์ จิระชัยประวิตร เป็นเลขาธิการสมาคม ได้ช่วยกันรณรงค์หาทุนเพื่อก่อตั้งมูนิธิอรุณ สรเทศน์ เป็นผลสำเร็จ เมื่อ พ.ศ. 2535 และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อพ.ศ. 2537 มีทุนจดทะเบียนเป็นเงิน 1,030,500.00 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) มีสถานที่ตั้งสำนักอยู่ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ปัจจุบันได้ขอย้ายมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้จัดหารายได้สมทบเข้ากองทุน “มูลนิธิ อรุณ สรเทศน์” มาโดยตลอดปัจจุบันมีทุนรวมทั้งสิ้น 22,904,074.32 บาท (ยี่สิบสองล้านเก้าแสนสี่พันเจ็ดสิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์)

วัตถุประสงค์ของ “มูลนิธิ อรุณ สรเทศน์” ซึ่งได้รับอนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลตั้งแต่ 22 ธันวา 2535 เลขทะเบียนลำดับที่กท. 83

  • สนับสนุนการเรียนการสอน การฝึกอบรมวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • สนับสนุนการวิจัยการพัฒนาด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • สนับสนุนการเผยแพร่ทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์สู่ประชาชน
  • ให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ขาดแคลน
  • ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์