อัตราค่าวิเคราะห์

อัตราการจัดเก็บเงินค่าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2566

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์

อัตรา 1 : นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม / บุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม / บุคลากรและนิสิต นักศึกษาของสถาบันร่วม*
อัตรา 2 : นิสิตและบุคลากรในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันร่วม หน่วยงานการศึกษา และหน่วยงานที่มีความร่วมมืออื่นๆ
อัตรา 3 : หน่วยงานการศึกษา / หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ
อัตรา 4 : หน่วยงานเอกชน / องค์กรอิสระ

No.

Instrument List or Method

(รายละเอียดเครื่องมือ/วิธีทดสอบ)

Service Charge

(THB, Not included VAT)

Remarks
หน่วย อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ Organic contamination ไฮโดรคาร์บอน และ VOCs
1 GC-ECD (Agilent/6890N, 7890)             
1.1 ค่าวิเคราะห์ ชั่วโมง 350 550 วิเคราะห์เอง
ตัวอย่าง 600 700 1,200 จ้างวิเคราะห์
2 Orbitrap LC-MS/MS (Thermo Scientific Q Exactive Focus)

2.1 คอลัมน์ของศูนย์ฯ

(มี Conditions พร้อมสำหรับวิเคราะห์)

ตัวอย่าง 2,100 3,000 4,400 5,800

2.2 นำคอลัมน์มาเอง

(มี Conditions พร้อมสำหรับวิเคราะห์)

ตัวอย่าง 1,900 2,800 จ้างวิเคราะห์

2.3 การวิเคราะห์ปริมาณ(Target Analysis)

  • Calibration Curve

(เตรียมสารละลายมาตรฐานมาเอง)

  • LOD/LOQ

(มี Conditions พร้อมสำหรับวิเคราะห์)

ชั่วโมง 2,100 3,000 4,400 5,800

2.4 การวิเคราะห์ปริมาณ(Target Analysis)

  • Calibration Curve

(เตรียมสารละลายมาตรฐานมาเอง)

  • LOD/LOQ

(ไม่มี condition สำหรับวิเคราะห์และพัฒนาวิธีการวิเคราะห์โดยผู้ให้บริการ)

ชั่วโมง 3,000 4,000 5,500 7,000

2.5 การวิเคราะห์คุณภาพ (Non-target Screening)

  • กรณีที่ไม่มี condition สำหรับวิเคราะห์และพัฒนาวิธีการวิเคราะห์โดยผู้ให้บริการ
ชั่วโมง 3,000 4,000 5,500 7,000
2.6 เตรียมสารละลายมาตรฐาน ครั้งละ 400 400 400 400
2.7 เตรียมตัวอย่าง/สกัดตัวอย่าง ตัวอย่าง 400 400 400 400
3

Aqualog Fluorometer                       

 

ตัวอย่าง 100 300 วิเคราะห์เอง
ตัวอย่าง 400 500 700 จ้างวิเคราะห์
เตรียมตัวอย่าง ตัวอย่าง 50 50 50 จ้างวิเคราะห์
4

Total organic carbon (TOC/L) ชนิดของเหลว

4.1 ค่าใช้เครื่อง

ชั่วโมง 350 600 วิเคราะห์เอง
4.2 ค่าวิเคราะห์หา Total carbon ตัวอย่าง 150 400 600 จ้างวิเคราะห์
4.3 ค่าวิเคราะห์หา Total Inorganic carbon ตัวอย่าง 150 400 600 จ้างวิเคราะห์
4.4 ค่าวิเคราะห์หา Total organic carbon ตัวอย่าง 300 800 1,200 จ้างวิเคราะห์
4.5 ค่าวิเคราะห์หา Non-Purgeable Organic Carbon (NPOC) ตัวอย่าง 300 800 1,200 จ้างวิเคราะห์
5

Total organic carbon (TOC/L) ชนิดของแข็ง

5.1 ค่าใช้เครื่อง

ชั่วโมง 350 600 วิเคราะห์เอง
5.2 ค่าวิเคราะห์หา Total carbon ตัวอย่าง 150 400 600 จ้างวิเคราะห์
5.3 ค่าวิเคราะห์หา Total Inorganic carbon ตัวอย่าง 150 400 600 จ้างวิเคราะห์
5.4 ค่าวิเคราะห์หา Total organic carbon ตัวอย่าง 300 800 1,200 จ้างวิเคราะห์
6 Ultra-high-pure water (> 18 MΩ·cm)             ลิตร 30 40 80 100
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ Metal contamination และปรอท
7 ICP-QMS
7.1 ค่าวิเคราะห์ ตัวอย่าง 1,200 2,000 2,300 3,000 จ้างวิเคราะห์
1,100 1,900 วิเคราะห์เอง
7.2 ค่าเตรียม Calibration Curve และวิเคราะห์ ครั้ง 1,200 1,200 1,600 1,600 จ้างวิเคราะห์
7.3 เตรียมตัวอย่างเพิ่มเติม ตัวอย่าง (กรองมาเอง) 100 100 100 จ้างวิเคราะห์
8 Hg analyzer
8.1 ค่าวิเคราะห์ ตัวอย่าง 200 300 วิเคราะห์เอง
400 800 1,100 จ้างวิเคราะห์
8.2 ค่าเตรียม Calibration Curve และวิเคราะห์ ครั้ง 400 600 วิเคราะห์เอง
800 1,500 2,000 จ้างวิเคราะห์
9

Ion chromatography

9.1    Ion chromatography วิเคราะห์ไอออนลบ (Anion)
รวม 7 ไอออน ได้แก่ F, Cl, NO3, NO2, Br, SO42- และ PO43-

 

ตัวอย่าง

 

1,000

 

1,300

 

1,600

 

2,000

จ้างวิเคราะห์

(คอลัมม์ทางศูนย์ประกอบได้ด้วย AS-19 และ AS-18)

9.2    Ion chromatography วิเคราะห์ไอออนลบ (Anion)
bromate (BrO3 ( หรือ iodide (I)
ตัวอย่าง 500 700 800 1,000 จ้างวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางชีวภาพ
10 q-PCR                                                 ครั้ง 100 200 400 800 วิเคราะห์เอง / จ้างวิเคราะห์
11 Microplate Reader                             ชั่วโมง 100 200 400 800
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วัสดุ
12 BET (Surface area, mesopore)    ตัวอย่าง 1,300 1,500 2,250 3,000 วิเคราะห์เอง / จ้างวิเคราะห์
13 BET (Surface area, micropore)           ตัวอย่าง 2,000 2,500 3,750 5,000
14 FT-IR microscope spectrometer       

14.1 วิเคราะห์ด้วย micro-FT-IR

*หนึ่งตัวอย่าง =10 จุดวิเคราะห์ หรือ =พื้นที่ 1×1 cm2

ตัวอย่าง 800 1,600 2,400 3,200
14.2 วิเคราะห์ด้วย micro-FT-IR ชั่วโมง 600 1,200 1,800 2,400
14.3 วิเคราะห์ด้วย FT-IR ตัวอย่าง 400 500 600 800
15 Particle size analysis (0.8 nm – 6.54 micron) Nanotrac                                      ตัวอย่าง 400 650 750 1,000
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอากาศ
16 เครื่องตรวจวัดแก๊สสารอินทรีย์และอนินทรีย์ในอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้
16.1 ค่าบริการตรวจวัดแบบจุด 1จุด /1 ชนิดแก๊ส 1,000 1,500 2,000 2,200 ค่าใช้จ่ายดำเนินการภาคสนามอ้างอิงตามหมายเหตุ 6
16.2 ค่าบริการตรวจวัดแบบรายวัน* 20,000 22,000 24,000 26,000

16.3 กรณีส่งตัวอย่างอากาศมาให้วิเคราะห์ โดยตัวอย่างต้องเป็นถุงเก็บอากาศ (Tedlar Bag)

16.3.1 ความจุไม่น้อยกว่า 10 ลิตร / 1 Library (25 แก๊ส) ไม่รวมค่ารายงานผลการตรวจ

5,000 5,200 5,500 5,700
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทั่วไป
17 UV/Visible spectrophotometer ครึ่งวัน 450 600 750 1,000 วิเคราะห์เอง
ตัวอย่าง 100 จ้างวิเคราะห์
เตรียมตัวอย่าง 100 จ้างวิเคราะห์
18 Freeze Dryer ต่อรอบ 1,000 1,300 1,600 2,000 จ้างวิเคราะห์/วิเคราะห์เอง

หมายเหตุ

1. อัตราที่ 1 กรณีบุคลากรของสถาบันร่วม* หมายถึงมีอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมร่วมอยู่ในโครงการวิจัยในฐานะผู้ร่วมวิจัย ทั้งนี้ให้ทำเรื่องขออนุมัติมายังศูนย์ความเป็นเลิศฯ โดยผ่านผู้ประสานงานสถาบันร่วมหรือให้อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัยออกจดหมายรับรอง

2. ผู้ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ต้องแนบ Conditions ในการวิเคราะห์มาด้วย ทางศูนย์ฯจะไม่ทำการวิเคราะห์หา Conditions ให้, เตรียมสารเคมีที่เป็นตัวทำละลายตัวอย่างและระบุช่วง Mass ที่ต้องการวิเคราะห์มาด้วย

3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการส่งตัวอย่างวิเคราะห์พร้อมแนบ Conditions ในการวิเคราะห์มา ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ จะวิเคราะห์ตาม Conditions ที่ได้รับมาเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลง Conditions หรือนอกเหนือจาก Conditions ที่แนบมา ผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการเพิ่มเติมโดยคิดเป็นตามแต่ละกรณีไป

4. ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ

5. กรณีดำเนินการวิเคราะห์เอง ผู้ใช้บริการจะต้องเตรียมสารเคมีวัสดุอุปกรณ์มาด้วยตัวเอง หากมีความจำเป็นต้องขอยืมใช้คอลัมน์ของศูนย์ความเป็นเลิศฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป ในกรณีเกิดความเสียหายชำรุด ผู้ใช้บริการจะต้องซื้อมาทดแทนให้ตามยี่ห้อและคุณสมบัติเดิมหรือเทียบเท่าโดยได้รับความยินยอมจากศูนย์ความเป็นเลิศฯ หรือชดใช้เป็นเงินตามมูลค่าที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯพิจารณา

6. กรณีมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างที่ภาคสนาม ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เบิกจ่ายตามจริงโดยอ้างอิงตาม “ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ พ.ศ. 2563 และ ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ตารางอัตราเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จนกว่าจะมีการออกประกาศฉบับใหม่

7. การคิดค่าวิเคราะห์ กรณีเศษของชั่วโมงเกิน 15 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง

8. ผลวิเคราะห์จะทำการ Print Condition ที่ทำการวิเคราะห์ให้เท่านั้น กรณีต้องการพิมพ์ส่วนอื่นๆ จะคิดเพิ่มในราคาแผ่นละ 5 บาท