อัตราค่าวิเคราะห์

อัตราการจัดเก็บเงินค่าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2562

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์

อัตรา 1 : นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม / บุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม / บุคลากรและนิสิต นักศึกษาของสถาบันร่วม*
อัตรา 2 : นิสิตและบุคลากรในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันร่วม หน่วยงานการศึกษา และหน่วยงานที่มีความร่วมมืออื่นๆ
อัตรา 3 : หน่วยงานการศึกษา / หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ
อัตรา 4 : หน่วยงานเอกชน / องค์กรอิสระ

No. Instrument List or Method (รายละเอียดเครื่องมือ/วิธีทดสอบ) Service Charge

(THB, Not included VAT)

Remarks
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ Organic contamination ไฮโดรคาร์บอน และ VOCs
1 GC-ECD (Agilent/6890N, 7890)             ชั่วโมงละ 350 550 วิเคราะห์เอง
ตัวอย่างละ 600 700 1,200 จ้างวิเคราะห์
2 GC-MS/MS                                       ตัวอย่างละ 1,650 2,350 2,700 3,200 จ้างวิเคราะห์
3 Orbitrap LC-MS/MS  ค่าวิเคราะห์           ตัวอย่างละ

(ใช้คอลัมน์ของศูนย์ฯ)

2,100 3,000 4,400 5,800 จ้างวิเคราะห์
Orbitrap LC-MS/MS  ค่าวิเคราะห์           ตัวอย่างละ

(นำคอลัมน์มาเอง)

1,900 2,800
เตรียมตัวอย่าง/สกัดตัวอย่าง                   ตัวอย่างละ 400 400 400 400
4 Aqualog Fluorometer                       ตัวอย่างละ 100 300 วิเคราะห์เอง
                                                     ตัวอย่างละ 400 500 700 จ้างวิเคราะห์
5 Total organic carbon (TOC/L) ชนิดของเหลว                 5.1 ค่าใช้เครื่อง                                       ชั่วโมงละ 350 600 วิเคราะห์เอง
5.2 ค่าวิเคราะห์หา Total carbon                ตัวอย่างละ 150 400 600 จ้างวิเคราะห์
5.3 ค่าวิเคราะห์หา Total Inorganic carbon   ตัวอย่างละ 150 400 600 จ้างวิเคราะห์
5.4 ค่าวิเคราะห์หา Total organic carbon     ตัวอย่างละ 300 800 1,200 จ้างวิเคราะห์
5.5 ค่าวิเคราะห์หา Non-purgeable organic carbon (NPOC)                                               ตัวอย่างละ 300 800 1,200 จ้างวิเคราะห์
6 Total organic carbon (TOC/L)  ชนิดของแข็ง                 6.1 ค่าใช้เครื่อง                                        ชั่วโมงละ 350 600 วิเคราะห์เอง
6.2 ค่าวิเคราะห์หา Total carbon               ตัวอย่างละ 150 400 600 จ้างวิเคราะห์
6.3 ค่าวิเคราะห์หา Total Inorganic carbon  ตัวอย่างละ 150 400 600 จ้างวิเคราะห์
6.4 ค่าวิเคราะห์หา Total organic carbon     ตัวอย่างละ 300 800 1,200 จ้างวิเคราะห์
7 Ultra High-Pure Water (> 18 MΩ·cm)            ลิตรละ

 

 

30 40 80 100
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ Metal contamination และปรอท
8 ICP-QMS

8.1 ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง                   ตัวอย่างละ

1,200 2,000 2,300 3,000 จ้างวิเคราะห์
1,100 1,900 วิเคราะห์เอง
8.2 ค่าเตรียม Calibration Curve และวิเคราะห์   ครั้งละ 1,200 1,200 1,600 1,600 จ้างวิเคราะห์
8.3 เตรียมตัวอย่างเพิ่มเติม                ตัวอย่างละ (กรองมาเอง) 100 100 100 จ้างวิเคราะห์
9 Hg analyzer

9.1 ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง                   ตัวอย่างละ

200 300 วิเคราะห์เอง
400 800 1,100 จ้างวิเคราะห์
9.2 ค่าเตรียม Calibration Curve และวิเคราะห์   ครั้งละ 400 600 วิเคราะห์เอง
800 1,500 2,000 จ้างวิเคราะห์
10 ICP-OES                                     ตัวอย่างละ

(digest ตัวอย่างมาเอง)

800 1200 1500 1750 วิเคราะห์เอง / จ้างวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางชีวภาพ
11 q-PCR                                                 ครั้งละ 100 200 400 800 วิเคราะห์เอง / จ้างวิเคราะห์
12 Microplate Reader                             ชั่วโมงละ 100 200 400 800
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วัสดุ
13 BET (Surface area, mesopore)           ตัวอย่างละ 1,300 1,500 2,250 3,000 วิเคราะห์เอง / จ้างวิเคราะห์
14 BET (Surface area, micropore)           ตัวอย่างละ 2,000 2,500 3,750 5,000
15 FT-IR microscope spectrometer        ตัวอย่างละ 800 1,600 2,400 3,200
16 Elemental analysis CHNS/O
17.1 CHN analysis                           ตัวอย่างละ 550 1,100 1,650 2,200
17.2 CHNS analysis                         ตัวอย่างละ 600 1,200 1,800 2,400
17.3 Oxygen analysis                      ตัวอย่างละ 1,500 4,000 4,500 5,000
17 Particle size analysis (0.8 nm – 6.54 micron) Nanotrac                                      ตัวอย่างละ 400 650 750 1,000

หมายเหตุ
1. อัตราที่ 1 กรณีบุคลากรของสถาบันร่วม* หมายถึงมีอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมร่วมอยู่ในโครงการวิจัยในฐานะผู้ร่วมวิจัย ทั้งนี้ให้ทำเรื่องขออนุมัติมายังศูนย์ความเป็นเลิศฯ โดยผ่านผู้ประสานงานสถาบันร่วมหรือให้อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัยออกจดหมายรับรอง

2. ผู้ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ต้องแนบ Conditions ในการวิเคราะห์มาด้วย ทางศูนย์ฯจะไม่ทำการวิเคราะห์หา Conditions ให้, เตรียมสารเคมีที่เป็นตัวทำละลายตัวอย่างและระบุช่วง Mass ที่ต้องการวิเคราะห์มาด้วย
3. กรณีดำเนินการวิเคราะห์เอง ผู้ใช้บริการจะต้องเตรียมสารเคมีวัสดุอุปกรณ์มาด้วยตัวเอง หากมีความจำเป็นต้องขอยืมใช้คอลัมน์ของศูนย์ความเป็นเลิศฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป ในกรณีเกิดความเสียหายชำรุด ผู้ใช้บริการจะต้องซื้อมาทดแทนให้ตามยี่ห้อและคุณสมบัติเดิมหรือเทียบเท่าโดยได้รับความยินยอมจากศูนย์ความเป็นเลิศฯ หรือชดใช้เป็นเงินตามมูลค่าที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯพิจารณา
4. การคิดค่าวิเคราะห์ กรณีเศษของชั่วโมงเกิน 15 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง
5. ผลวิเคราะห์จะทำการ Print Condition ที่ทำการวิเคราะห์ให้เท่านั้น กรณีต้องการพิมพ์ส่วนอื่นๆ จะคิดเพิ่มในราคาแผ่นละ 5 บาท
6. ถ้าต้องการบันทึกผลการวิเคราะห์บน CD คิดราคาแผ่นละ 40 บาท