พูดคุยประเด็นสิ่งแวดล้อมจากสไตรีนโมโนเมอร์ ในเหตุโรงงานโฟมระเบิดที่กิ่งแก้ว