คำกล่าวเปิดงานโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


คำกล่าวเปิดงานโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์